Formy opodatkowania działalności – którą wybrać?

Już na etapie wypełniania wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy opodatkowania dochodu spośród wielu opcji. Jest to bardzo ważna i zarazem najtrudniejsza decyzja na etapie rejestracji działalności gospodarczej. Przed wypełnieniem wniosku istotne jest aby dokonać analizy dostępnych form opodatkowania , w celu optymalizacji płaconych podatków. Przedsiębiorcy mają możliwość dokonania zmiany formy opodatkowania jedynie do 20-go stycznia następnego roku podatkowego.
Dostępne są cztery zasadnicze formy opodatkowania:

  • zasady ogólne
  • podatek liniowy
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (drobni przedsiębiorcy : przychody do 250 000 euro)
  • karta podatkowa ( wąskie grono przedsiębiorców)

 

Najprostszą formą opodatkowania jest tzw. Karta Podatkowa. System podatkowy zminimalizował wszelkie obowiązki dokumentacyjne leżące po stronie przedsiębiorcy. Nie ma obowiązku wyliczania podatku, prowadzenia i składania deklaracji czy też zeznań podatkowych. Wartość podatku należnego ustala fiskus w oparciu o dane szacunkowe. Dane, przedsiębiorca wskazuje na odpowiednim formularzu. Po przeanalizowaniu takiego dokumentu, Urząd Skarbowy wydaje decyzję o wysokości miesięcznego podatku. Podatnik zobowiązany jest do uiszczania określonego w decyzji podatku do 7-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca opodatkowany Karta Podatkową płaci podatek zarówno jak ma duże dochody jak i wówczas, gdy dochód w ciągu roku nie wystąpi.

Ryczałt ewidencjonowany czyli podatek od przychodu to kolejna dopuszczalna forma opodatkowania w systemie podatkowym. Podstawą obliczenia podatku dla fiskusa jest wartość uzyskanego przychodu ustalona na podstawie prowadzonej ewidencji.

Wyliczenia podatku są dość proste:

przychód –odliczenia = podstawa opodatkowania x stawka ryczałtu

 

Przedsiębiorca może dokonać odliczenia m.in.: opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ( własne oraz osób, które z nim bezpośrednio współpracują) oraz ubezpieczenie zdrowotne, nie ma możliwości pomniejszania go o koszty. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności stawki ryczałtu z reguły wynoszą – 3%, 5,5%, 8,5%, 17% 20%. Ryczałtowcy dokonują rocznego rozliczenia do końca stycznia na formularzu PIT-28.

 

Tzw. Zasady ogólne, czyli opodatkowanie dochodów na podstawie skali podatkowej. Podatek płaci się od dochodu:

Dochód= Przychód – Koszty uzyskania przychodów

 

Przedsiębiorcy, którzy osiągną dochód poniżej kwoty 85.528 zł, zobowiązani sią odprowadzać podatek do właściwego Urzędu Skarbowego w wysokości 18%, jeśli przewyższą tę kwotę wysokość podatku wyniesie 32%. Przedsiębiorca, który decyduję się na taką formę opodatkowania powinien prowadzić ewidencję przychodów, kosztów związanych z uzyskaniem przychodu a także ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia -tak samo jak w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym ( charakterystyka poniżej artykułu). Wybierając taką opcję opodatkowania dochodu , przedsiębiorca może stosować odliczenia, ulgi podatkowe a także rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Podatek liniowy 19%

Podatek przy tej formie również jest wyliczany od dochodu. Przedsiębiorcy często wybierają opodatkowanie stawką 19% głównie dlatego, że nie wzrasta, wraz ze zwiększeniem się dochodu. W odróżnieniu od opodatkowania wg skali, podatnik nie może skorzystać z większości odliczeń, ulg podatkowych oraz kwoty zmniejszającej podatek (556zł 02gr) . Może pomniejszyć swój dochód jedynie o zapłacone składki społeczne oraz stratę z ubiegłych lat.

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym lub skalą podatkową muszą w trakcie roku obliczać i odprowadzać do właściwego Urzędu Skarbowego tzw. Zaliczki na podatek dochodowy. Wpłaty na konto dokonują miesięcznie bądź kwartalnie. Podatnicy zobowiązani są do składania zeznań podatkowych do 30 kwietnia danego roku podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *